ÚVODNÍ STRÁNKA

KONFERENCE 2020

SBORNÍKY KURZŮ

PUBLIKACE

UČEBNÍ TEXTY

METODIKA NOČNÍ BEZP. INSPEKCE

KONTAKT

SPOLKY

on-line seminář
Možnosti omezování rušivého světla generovaného venkovními osvětlovacími soustavami

Archiv příspěvků po přihlášení naleznete zde

- zpřístupnění nahraných prezentací a dalších dokumentů se vztahem k rušivému světlu - od 19. dubna 2021
- online diskuze - 29. dubna 2021, 13 – 15 hod
- online diskuze - 30. dubna 2021, 9 – 11 hod
offline záznamy diskuzí jsou k dipozici archívu

Témata prezentací:
Reakce na 508. USNESENÍ SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKYdoc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.

 • Rozbor jednotlivých bodů (konstatování a doporučení), které senát učinil k závěrům 21. veřejného slyšení na téma „Světlo – dobrý sluha, zlý pán“ a mohou mít dopad na osvětlovací soustavy veřejného osvětlení, popřípadě na bezpečnost v intravilánech měst a obcí.                               

Kvantitativní rozbor potenciálních vlivů různých typů osvětlovacích soustav a světelných zdrojů z pohledu jejich rušivosti - doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Ing. Petr Běčák

 • Praktická ukázka chování významných světelných zdrojů ve městech a obcích. Jedná se o ukázku možnosti modelování vyzařování veřejného osvětlení do horního poloprostoru v kontextu s vyzařováním ostatních světelných zdrojů, jako jsou například billboardy, architektonické osvětlení, automobily, obchodní a průmyslová centra atd.

Vliv spektrálních vlastností světelných zdrojů na viditelnost v nočním dopravním prostoru - prof. Ing. Michal Vik, Ph.D., doc. Ing. Martina Viková, Ph.D.

 • Vliv chromatičnosti světelných zdrojů používaných v nočním dopravním prostoru na viditelnost a rozlišitelnost různobarevných materiálů používaných na dopravních značkách a na oblečeních chodců.

Noční bezpečnostní inspekce venkovního osvětlení z pohledu viditelnosti v nočním dopravním prostoruJiří Tesař

 • Rozbor metodiky noční bezpečnostní inspekce, příklady z praxe. Vhodný nástroj pro stanovení podmínek viditelnosti v nočním dopravním prostoru zejména na BESIP ve všech fázích, tj. od projektu až kolaudaci.

Možnosti posuzování venkovních osvětlovacích soustav z pohledu jejich potenciální rušivostiIng. Tomáš Maixner

 • Posuzování venkovního osvětlení z pohledu rušivého světla světelným technikem a zároveň soudním znalcem v oboru osvětlování.

Návrh osvětlovací soustavy veřejného osvětlení s rozborem a omezením rušivých vlivů Ing. Richard Baleja

 • Ukázka možností, kterými disponuje projektant osvětlovací soustavy. Využití technických prostředků k tomu, aby osvětlovací soustava splňovala veškeré bezpečnostní normativní požadavky a zároveň minimalizovala svůj vliv na neosvětlené okolí a přímé vyzařování do horního poloprostoru.

Návrh a realizace optimální osvětlovací soustavy venkovního pracovního prostoruIng. Ivo Ullman, Ph.D.

 • Přístup k omezování rušivého světla ve venkovních elektrických stanicích ČEPS pomocí zatříďování prostorů do environmentálních zón a strukturování osvětlovacích soustav. V příspěvku bude popsán i výběr svítidel a optimalizace jejich umístění a směrování.

Řešení rušivého osvětlení na mezinárodní úrovni z pohledu CIEprof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

 • Prezentace bude rozebírat přístup k rušivému světlu z pohledu Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE). Autor příspěvku je předseda divize 4 CIE – TRANSPORTATION AND EXTERIOR APPLICATIONS.

Je dopravní prostor bezpečný i v noci?pplk. JUDr. Sabina Burdová

 • Bezpečný dopravní prostor je takový dopravní prostor, který dokáže velmi účinně eliminovat vznik dopravních nehod, a pokud k nim i přesto dojde, snížit závažnost jejich následků. Dopravní prostor může usnadnit vznik či zhoršit následky dopravních nehod. Existuje celá řada faktorů, jaké jsou: psychologická přednost, nevhodné šířkové uspořádání, pevné překážky na pozemní komunikaci, náhlé změny vedení jízdních pruhů za vypouklými výškovými oblouky, či jinými překážkami rozhledu, velké kolizní plochy křižovatek, náhlé změny povrchu vozovky nebo jejího šířkového uspořádání atd. O to důležitější je, aby byl dopravní prostor bezpečný i v noci, neboť platí přímá úměra, že s klesající viditelností, klesá také informační výkon. Kvalitně provedené veřejné osvětlení je jednou ze součástí pozemních komunikací, které je činí bezpečnějšími.
 • V rámci Evropské unie (EU) patří Česka republika (ČR) na poslední místa stupnice úrovně bezpečnosti silničního provozu, neboť' v porovnání s ostatními členy EU klesají v ČR počty nejzávažnějších následků dopravních nehod pomalejším tempem. Nejvýraznější je tento trend u nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, jako jsou cyklisté a chodci.
 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu si klade dlouhodobý cíl - tzv. Vizi 0, což znamená, že je nepřípustné, aby byl někdo usmrcen či vážně zraněn v souvislosti se silniční dopravou. Tato vize vychází ze skutečnosti, že každá dopravní nehoda představuje systémové selhání celé společnosti, nikoli jen chybu jednotlivce. Vývoj bezpečnosti silničního provozu však nelze hodnotit jen prostřednictvím nehodovosti. Každý z nás, kdo se provozu na pozemních komunikacích účastníme, bychom měli přijmout zásadu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, která zni:
 • "Bezpečně na silnicích – právo a zodpovědnost každého z nás".

Kvalitní příprava projektu venkovní osvětlovací soustavy, jako první krok k minimalizaci rušivého světla Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.

 • Autor bude ve svém příspěvku řešit nutnost kvalitní přípravy projektu, která stanovuje celkovou filozofii konstrukce a provozu osvětlovací soustavy. Stanovení okrajových podmínek pro svítidla a jejich umístění vymezuje možnosti minimalizace vyzařování světelného toku mimo oblast zrakového úkolu, pro který je daná osvětlovací soustava navrhována.

Nová TNK na omezení rušivého světla - Ing. Petr Žák, Ph.D.

 • Prezentace cílů a náplně nové technické normalizační komise (TNK) v rámci České agentury pro standardizaci pod názvem Světelné znečištění – rušivé světlo. Důvodem vzniku této TNK je příprava nových právních předpisů v oblasti stavebního práva (Stavební zákon a navazující prováděcí vyhlášky), v rámci kterých má být tato problematika řešena.

Možnosti měření (ověřování) rušivého světla – zkušenosti Ing. Tomáš Sousedík

 • Na rušivé světlo nelze jen poukazovat, potažmo ho modelovat pomocí světelně technických výpočtů. Nejdůležitější částí vyhodnocování rušivého světla jeho ověřování pomocí měření. Přednáška je zaměřena na možnosti měření rušivého světla a na praktické zkušenosti uvedené na konkrétních případech.


Cena vložného Účastnický poplatek je s ohledem na on-line formu a partnerství Zumtobel - ZG Lighting Czech Republic s.r.o. stanoven na 500,- Kč.
Organizátoři akce:

- Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Ostrava
- Česká společnost pro osvětlování regionální skupina Liberec
Partneři akce:
- ZUMTOBEL GROUP sdružující značky THORN, ZUMTOBEL, ACDC
- Slovenská svetelnotechnická spoločnosť
- časopis „SVĚTLO“, FCC Public
- Ředitelství služby dopravní Policie ČR - Odkaz na udělenou záštitu
- STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - Odkaz na udělenou záštitu
- Bezpečnostně technologický klastr

odborný garant:
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz
tel.: 596 995 880, mobil: 602 724 207

organizační garant:
Jiří Tesař
ČSO, region Liberecký, p. s.
tel.: 602 283 768
e-mail: jiri.tesar@artmetal-cz.com

organizační agenda:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956
e-mail: sokanska@seznam.cz

www.csorsostrava.cz

 
 

Copyright © FEI, VŠB-TU Ostrava, 2019, webmaster